چگونه با مدیریت ذهنی،زندگی زیبایی را تجربه کنیم؟

سالها قبل زمانی که به تازگی وارد دانشگاه شده بودم ، خوابگاهی که در آن سکونت داشتیم. خوابگاهی بود با افرادی از شهرهای مختلف با افکار و رفتار و شخصیتها و آداب و رسوم مختلف که هرکدام شخصیت متفاوتی داشتند. دوستی داشتم که بسیار در حاشیه بود تا در متن. و این حاشیه های او تمامی نداشت. هروقت او را در خوابگاه می دیدم، به یاد حاشیه های پررنگ می افتادم.گاه با آشپز مشغول جر وبحث بود. گاهی با هم اتاقی هایش و گاهی با مسئول خوابگاه و در انتها نیز خودش را ملامت می  کرد. یک روز او را…

وقتی به درون خود بنگرید، عظمتی صد چندان می یابید.

عظمت درون خود را دریابید. چند روز قبل زمانی که به مسافرت رفتم احساس خیلی خوبی داشتم، چرا که بعد از مدتها برای بهبود روحیه و افزایش توان جسمی و روحی، خود و خانواده به این مسافرت معنوی رفتم. در مسیر زیارت امام رضا (ع) افراد زیادی را دیدم که برای زیارت به این مکان معنوی آمده اند. در آن مکان نورانی همه حس خوبتان را باید بر خودسازی بگذارید زمانی که از این سفر برمیگردد دیگر آن آدم قبلی نیستید. تاثیر معنویت بر اعتماد به نفس غیرقابل تصور است. چگونه هستید؟! دو هفته قبل در یک کارگاه شرکت کردم…