وقتی به درون خود بنگرید، عظمتی صد چندان می یابید.

عظمت درون خود را دریابید. چند روز قبل زمانی که به مسافرت رفتم احساس خیلی خوبی داشتم، چرا که بعد از مدتها برای بهبود روحیه و افزایش توان جسمی و روحی، خود و خانواده به این مسافرت معنوی رفتم. در مسیر زیارت امام رضا (ع) افراد زیادی را دیدم که برای زیارت به این مکان معنوی آمده اند. در آن مکان نورانی همه حس خوبتان را باید بر خودسازی بگذارید زمانی که از این سفر برمیگردد دیگر آن آدم قبلی نیستید. تاثیر معنویت بر اعتماد به نفس غیرقابل تصور است. چگونه هستید؟! دو هفته قبل در یک کارگاه شرکت کردم…