دوره جامع عزت نفس

وقتی که بتوانید در زندگی تان به احساسات خوب خود بیشتر توجه کنید و خود را در فضای مثبت ذهنی قرار دهید زندگی شما در ابعاد مختلفی تغییر می کنید. بسیار دیده ایم افرادی که فقط به موارد مثبت فکر می کنند اخبار خوب می شنوند، اتفاقات خوب را تجربه می کنند و موفقیتهای بیشتری را کسب می کنند. برعکس این قضیه را نیز قطعا دیده اید. همکلاسی منفی، همسایه منفی، دوست منفی، هم باشگاهی منفی یا همکار منفی!

این افراد معمولا نتایج خوبی نمی گیرند و این امنر کاملا اثبات شده و طبیعی است.

فایل زیر به شما نشان می دهد که چگونه احساسات خوب ما را به سرمحور موفقیت و شادی نزدیک می کنند و برعکس آن نیز صادق است.